GMINA
JABŁONKA
Urząd Gminy
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka
powiat nowotarski
woj. małopolskie
tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax. +48 18 26 524 68
sekretariat@jablonka.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Nasze Partnerskie Samorządy
 
 
Strona główna
Struktura
Jak załatwić sprawę
Tablica ogłoszeń
Zamówienia Publiczne
Ochrona Środowiska
Obrona Cywilna
Akty Prawne
Zdrowie
Szkoły
Parafie na Orawie
Ochotnicza Straż Pożarna
Turystyka i Kultura

Dotacje dla
Gminy Jabłonka

Sesje Rady Gminy

Ostatnia Sesja:
Sesja V - 20.02.2015r.

Następna Sesja:
Sesja VI - 31.03.2015r.
Sala obrad godz. 12.00


Plan ZagospodarowaniaAzbestGospodarowanie odpadami
Sport i Rekreacja
Instytucje

Małopolski Urząd Wojewódzki


Województwo Małopolskie


Starostwo Powiatowe w Nowym Targu


Powiatowy Urząd Pracy

WITAMY NA ORAWIE
II przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka

Gmina Jabłonka, reprezentowana przez Wójta Gminy Jabłonka
 z siedzibą ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka tel. 018 26 111 00
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: mgr inż. Józef Knaperek, Marcelina Machaj tel. 018 26 111 46

Znak postępowania RIT.341-19/07
 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (DZ. U.  Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej:
- ul. Przemysłowej oraz ul. Spółdzielców wraz z terenem przyległym
- łączącej Górę za Kościołem z istniejącą siecią na Guzówce wraz z terenem przyległym
- „doprojektowanie” kanalizacji na terenach wcześniej skanalizowanych
w miejscowości Jabłonka wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń

Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania:
- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
- przedmiary robót dla opracowań jw.
- kosztorysy inwestorskie dla opracowań j.w.
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- nowy pomiar i aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych.
- dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej
- raport oddziaływania na środowisko, w przypadku jego żądania przez organ wydający decyzje środowiskową.
- uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę
Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/.
- przepisami prawa budowlanego oraz w oparciu o załącznik nr 6 i 7 do SIWZ – Program funkcjonalno–użytkowy.

Zakres opracowania określa załącznik graficzny – Nr 8 i 9 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

Powierzchnia do skanalizowania – około 42 hektary

Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie przekaże w/w komplet dokumentacji projektowej w formie papierowej – w 4 egz. i w formie elektronicznej z rozszerzeniem pdf. i dxf.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do  dnia  31.12.2007r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
 - o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)
 - o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający  warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt 1-4 wyżej wymienionej ustawy

Termin związania ofertą:
 30 dnia licząc od dnia upływu terminu składnia ofert

Wadium w wysokości 2000 zł należy wnieść do dnia 18 czerwca 2007r. do godz.10.00

Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie planuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie  Zamawiającego – Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1 – Zamówienia Publiczne -  pok. nr 206, a także pocztą za zaliczeniem pocztowym po wcześniejszym wystąpieniu  wyłącznie z pisemnym wnioskiem o jej wydanie za kwotę 8 zł + koszt przesyłki
(6 zł), lub bezpłatnie  pobrać ze strony internetowej www.jablonka.pl

Termin składania ofert upływa dnia 18czerwca 2007r. o godz. 10.00

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka pok nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 czerwca 2007r. o godz. 10.45, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 110.

Pobierz SIWZ

Pobierz program funkcjonalno - użytkowy

Pobierz program funkcjonalno - użytkowy

Pobierz Załacznik 1

Pobierz Załacznik 2

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Orawskie Centrum Zdrowia


Orawskie Centrum Kultury


Orawska Biblioteka Publiczna


Witamy na OrawieLiczba odwiedzających naszą stronę:(od 20.04.2012)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj595
mod_vvisit_counterWczoraj1258
mod_vvisit_counterW tym tygodniu7088
mod_vvisit_counterW tym miesiącu34698
mod_vvisit_counterWszystkie1108585

28 Marca 2015
Sobota

Imieniny obchodzą:
Aniela, Antoni, Jan,
Krzesisław, SykstusStowarzyszenia i Instytucje

PSOUU Barka w Jabłonce


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny


Babiogórski Park Narodowy

(c) 2007 - Urząd Gminy Jabłonka
wykonanie i administracja Mariusz Karkoszka
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie,
pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.