sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonka

Absolutorium 2019

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Jabłonka, podczas której miała miejsce debata nad raportem o stanie gminy za 2018 r. Następnie jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy Jabłonka wotum zaufania. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Antoniemu Karlakowi.

Na koniec posiedzenia Wójt Antoni Karlak złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy podziękowanie za owocną współpracę wszystkim radnym. Podziękował kierownikom referatów, dyrektorom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom. Na ręce Pana Jana Kuczkowicza Komendanta Gminnego OSP złożył podziękowania wszystkim strażakom. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich prezesów wspólnot urbarialnych, przewodniczących spółek wodociągowych, prezesów stowarzyszeń, przedstawicieli zespołów regionalnych wraz z kierownictwem. Za współpracę podziękował również staroście, radnym powiatowym, dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu Panu Markowi Wierzbie, parlamentarzystom, przedsiębiorcom i wszystkim mieszkańcom Gminy Jabłonka.