sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.jablonka.pl

Urząd Gminy Jabłonka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.jablonka.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2004-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,.

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Górka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 111 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W Urzędzie Gminy Jabłonka w przyziemiu zostało przygotowane pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych, w którym znajduje się urządzenie umożliwiające kontakt z punktem informacyjnym Urzędu Gminny Jabłonka. Po otrzymaniu telefonu z punktu informacyjnego pracownik merytoryczny w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu udzieli petentowi informacji w przedmiotowej sprawie. W bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia znajduje się parking z miejscami  dla osób niepełnosprawnych.

 

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.65.2020

WÓJTA GMINY JABŁONKA

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1062) oraz art. 31, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:

1) Przewodniczący zespołu – Koordynator ds. dostępności – Artur Górka;

2) Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Bylicki;

3) Członek zespołu – Adam Błęka;

4) Członek zespołu – Andrzej Jędraszczak;

5) Członek zespołu – Bogdan Kowalczyk.

2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w  szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy, zgodnie z wymaganiami określonymi ustawie;

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Zobowiązuję;

1) pracowników Urzędu Gminy Jabłonka do udzielenia niezbędnej pomocy i  wsparcia koordynatora w zakresie realizacji zadań;

2) kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z koordynatorem zespołu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Raport o stanie dostępności

 

Lp.

Nazwa działania

Realizacja działania

Termin realizacji

1.

Przygotowanie szczegółowej  analizy  dostępności budynku Urzędu Gminy w Jabłonce  dla petentów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowanie raportu zawierającego najważniejsze bariery  uniemożliwiające obsługę petentów posiadających stopień niepełnosprawności.

2021

2.

Skierowanie pism do instytucji Gminy Jabłonka polecających powołanie koordynatorów ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie planów działania koordynatorów

Przesłanie pism do Wójta Gminy Jabłonka , które potwierdzają wyznaczenie osoby pełniącej funkcje koordynatora ds. dostępności oraz planów działania. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyznaczonych koordynatorach ds. dostępności oraz planów ich działania.

2021

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

1) architektonicznej

2) cyfrowej

3) informacyjnej

4) komunikacyjnej

Podanie na stronie internetowej Gminy Jabłonka oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie planów tylograficznych, likwidacja barier architektonicznych (krawężniki, progi)

2020-2024

4.

Przygotowanie  i wydzielenie odpowiedniego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych

Wydzielenie oraz przygotowanie pomieszczenia znajdującego się na poziomie „0”, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu. Przed wejściem do budynku znajduję się monitoring oraz dzwonek, dzięki któremu pracownik urzędu zostanie poinformowany o oczekującym petencie ze stopniem

niepełnosprawności.

2021-2024

5.

Uzyskanie informacji od petenta

Petent ze stopniem niepełnosprawności poinformuje pracownika  dziennika podawczego Urzędu Gminy o celu wizyty.

2020-2024

6.

Obsługa petenta ze stopniem niepełnosprawności

Pracownik merytorycznie odpowiedzialny zostanie zawiadomiony o oczekującym w pokoju petencie ze stopniem niepełnosprawności. Po uzyskaniu informacji od petenta pracownik udzieli szczegółowych informacji.

2020-2024

7.

Przygotowanie kampanii społecznej dot. osób ze stopniem niepełnosprawności

Przygotowanie specjalnej kampanii reklamowej, w której wezmą udział osoby niepełnosprawne. Przygotowanie ulotek zawierających informacji dot. udogodnień.

2020-2024