sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje w LGD

LGDDLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Jeśli chcesz założyć działalność w dziedzinie turystyki teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację( PREMIA- 80 000zł). Od 06.01.2020 r do 24.01.2020r. trwają nabory na podjęcie działalności gospodarczej. Pomoc wypłacana w formie ryczałtu- .


Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) . Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.:
- niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia, starsi ludzie (po 50 roku życia) ,
- młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).
Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Prowadzisz działalność gospodarczą (mikro lub małe przedsiębiorstwo), nieprzerwanie od roku lub w okresie 3 lat prowadziłeś ją przez łącznie 365 dni, masz pomysł na rozwój tej działalności w ramach aktualnych kodów PKD lub o zupełnie nową branżę oraz w ostatnich 2 lat nie otrzymałeś środków w ramach Premii, możesz starać się o dotację na rozwój przedsiębiorstwa.
Możesz otrzymać dotację od 50 000 do 300 000 zł – max. 70% dofinansowania. O dofinansowanie może starać się osoba fizyczna lub prawna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR. Pomoc zostanie wypłacona w formie refundacji po zrealizowaniu całości projektu.
Przypominamy, że LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:-działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; -opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR); -wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR; -promocja obszarów wiejskich; -aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; -upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich; -rozwój infrastruktury;- wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie.

Planowane nabory:
Nabór 2/2020 Konkurs PREMIA
I.2.1 Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce/ 80 000 zł
Nabór 3/2020 KONKURS ROZWÓJ
I.2.3 Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje / 300 000
Nabór 7/2020 KONKURS ROZWÓJ
I.2.3 Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa/ 134 000

GRANTY
Jeśli masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną na obszarze naszego LGD, działasz w organizacji pozarządowej lub jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, chcesz wyposażyć swój podmiot działający w sferze kultury zainteresuj się pomocą oferowaną przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
Planowany jest nabór na projekty grantowe, obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
Planowane nabory:
Nabór 1/2020/G
II.1.2 Operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury/ 200 000 – 15 wskaźników

INNE PROJEKTY
Oferta dla GOK-ów, MOK-ów, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Organizacji NGO.
Jeśli masz pomysł na działania promocyjne obszaru, potrzebujesz funduszy na renowację zabytków, chcesz zorganizować warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru lub wydarzenie rekreacyjno-sportowe. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy przygotowała bogatą ofertę naborów.
Nabór 1/2020
I.1.3 Działania promocyjne obszaru/20 000-5 wskaźników
Nabór 4/2020
II.1.1 Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR/114 000 – 5 wskaźników
Nabór 5/2020
II.1.2 Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru/200 000 - 20 wskaźników
Nabór 6/2020
II.1.4 Wydarzenia rekreacyjno-sportowe/101 000 – 8 wskaźników

Więcej informacji i linki do ogłoszeń o naborach:
http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/nabory/aktualne-nabory/