Apel do mieszkańców o prawidłową segregację odpadów komunalnych

ekoSzanowni Mieszkańcy!

Z informacji przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Jabłonka wynika, że w wielu gospodarstwach domowych obowiązek segregacji odpadów jest zaniedbywany.

Najczęściej popełniane błędy:

-  do pojemników/ worków z odpadami zmieszanymi trafia spora ilość odpadów, które winny być gromadzone w workach o odpowiedniej kolorystyce (frakcje papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych),

- do worków przeznaczonych na surowce wtórne często wrzucane są inne odpady takie jak: szkło okienne, porcelana, plastikowe elementy mebli, części samochodów (np. kołpaki), pampersy i inne odpady higieniczne, mokry, zatłuszczony papier, opakowania z zawartością, opakowania po chemikaliach i substancjach niebezpiecznych, odpady budowlane (np. styropian, gruz, płytki ceramiczne),

- do worków na odpady segregowane (plastik z metalem, szkło, papier) trafiają inne odpady,

- w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczane są odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV/AGD, baterie, leki, słoiki z żywnością,

- do pojemników wrzucane są kamienie, ziemia, gorący popiół.


W związku z powyższym apelujemy do Państwa o należyte wywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów. Dotyczy to również mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika, a odpady biodegradowalne wrzucają do odpadów zmieszanych.

Prawidłowa segregacja odpadów ma bezpośredni wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, dlatego właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą mieć świadomość, że nierzetelne segregowanie odpadów spowoduje podniesienie kosztów ich odbioru, a co za tym idzie, podniesienie stawek dla mieszkańców.

Niezależnie od powyższego informujemy, że w sytuacji braku lub nieprawidłowej segregacji właścicielowi nieruchomości naliczona zostanie w drodze decyzji opłata podwyższona w wysokości 54,00 zł miesięcznie od osoby.

Liczymy, że powyższy apel zostanie odebrany przez Państwa ze zrozumieniem – leży to w interesie Nas wszystkich.

 

 

Dla przypomnienia podajemy informację jak należy prawidłowo segregować odpady:

smieci nowe

Odpady, które nie podlegają segregacji umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane. Zabrania się umieszczania w nich odpadów selektywnie zbieranych oraz śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów oraz innych odpadów niebezpiecznych.

PUNKTY SELEKWYNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 • metal,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odzież używana,
 • chemikalia (opakowania po chemikaliach i zawierające resztki chemikaliów np. farb, lakierów, rozpuszczalników, detergentów),
 • zużyte opony,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone (trawa, gałęzie, resztki roślin itp.),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości. Odpady budowlane muszą być posegregowane!

W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.