sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

INFORMACJA W SPRAWIE USUWANIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - ETERNITU

azbestthWójt Gminy Jabłonka informuje o rozpoczęciu prac związanych z demontażem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka przewidzianych na lata 2020 – 2021. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu:

„Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do wywozu z terenu Gminy Jabłonka zaplanowano 1450 ton materiałów zawierających azbest z 350 budynków.

Wykonawcą realizującym projekt jest firma:
Firma Remontowo-Budowlana RAGAR Radosław Rokosz
z siedzibą: os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

Koordynator Projektu w Gminie Jabłonka:
mgr inż. Piotr Pukowski
Kierownik zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce
tel. (18) 26 111 37

Osoby, u których w ramach projektu będzie prowadzony demontaż wyrobów zawierających azbest muszą dokonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Kserokopie zgłoszenia należy dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych: budynek Urzędu Gminy Jabłonka ul. 3-go Maja 1 Jabłonka, pok. nr 107.

Realizację odbioru gruzu azbestowego i demontaży eternitu z dachów planuje się realizować według poniższego harmonogramu:

Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna                        07.09.2020 r. - 11.09.2020 r.
Jabłonka Centrum, Jabłonka Bory, Chyżne     14.09.2020 r. – 18.09.2020 r.
Orawka, Lipnica Mała, Podwilk                           21.09.2020 r. – 30.09.2020 r.

Równocześnie Wójt Gminy Jabłonka przypomina, że w wyniku działań podjętych w latach 2013 – 2016 z terenu Gminy Jabłonka wywieziono łącznie 4 160 ton materiałów zawierających azbest odebranych z 1052 budynków.

EFRR kolor