sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Komunikat Komisariatu Policji w Jabłonce

policjaKomisariat Policji w Jabłonce informuje, iż na terenie Gminy Jabłonka przez najbliższy rok będzie prowadzona akcja „Daj się znaleźć” mająca na celu informowanie mieszkańców jak ważne jest umieszczenie w odpowiednim miejscu albo utrzymanie w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, oraz zagrożeń z tego wynikających jak również odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

 

 PAMIĘTAJ!!!

Na właścicielu, administratorze, dozorcy lub użytkownikowi nieruchomości spoczywa obowiązek umieszczenia w odpowiednim miejscu i utrzymanie w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu, a w przypadku miejscowości bez ulic nazwę miejscowości. Niezwykle istotne dla służb ratowniczych tj. Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej jest szybki i sprawne dotarcie na miejsce zdarzeń, często umiejscowione na prywatnych posesjach. Brak oznaczeń lub nieprawidłowe oznaczenie swojej nieruchomości może skutkować wydłużeniem akcji ratowniczej, co w rezultacie może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

Numer nieruchomości z nazwą ulicy, a w szczególnych przypadkach z nazwą miejscowości powinien być umieszczony w miejscu widocznym oraz powinien być podświetlony. Brak prawidłowego oznaczenia posesji zagrożone jest kara 100 zł z Kodeksu Wykroczeń – art. 64 § 1 kw.

Kto nie dopełnia w/w obowiązku podlega karze określonej w Kodeksie Wykroczeń

Art. 64.

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.