XLI Konkurs Literackiego im. Piotra Borowego

borowyOrganizatorzy: Wójt Gminy Jabłonka, Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej serdecznie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane (uczniowie, młodzież, nauczyciele oraz innyi twórcy z terenu Orawy i spoza) do udziału i rozpowszechnianiu informacji o organizowanym konkursie, który jest związany z twórczością literacką Orawy.

Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłaniem na adres siedziby OBP karty zgłoszenia wraz z utworami konkursowymi wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. Karty zgłoszeń należy nadesłać do dnia 23.10.2020 r. r. O terminie ogłoszenia wyników zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym piśmie. Prosimy o terminowe nadsyłanie prac, decyduje o tym stempel pocztowy do dnia 23.10.2020 r.

Szczegóły i materiały do pobrania na stronie Orawskiej Biblioteki Publicznej: https://www.obporawa.pl/