sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nowe informacje w sprawie dystrybucji i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych na rok 2023

dodatek weglowySzanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z Ustawą ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi maksymalnie: 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu 1,5 tony dostępnego do dnia 31 grudnia 2022 r. powiększa limit 1,5 tony dostępny od dnia 1 stycznia 2023 r.

Do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym oraz złoży oświadczenie, że ona ani żaden członek jej gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Uwaga!
Zakup preferencyjny węgla nastąpi na podstawie wniosku składanego do gminy na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka w pok. nr 6 (dziennik podawczy) pok. nr 205 II piętro

Wnioski można również składać drogą elektroniczną przez e-PUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

Adres skrzynki e-PUAP: /29gw7qf1xt/skrytka

Więcej informacji w sprawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 205 II piętro lub pod nr tel. 18 26 111 41, w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (.docx)

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (.pdf)

Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. O pozytywnej weryfikacji wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy Jabłonka. Gmina nie będzie wysyłać w tej sprawie listownych zawiadomień pocztą.
W każdej informacji telefonicznej o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie wskazana nazwa i adres składu, który wyda węgiel Wnioskodawcy.

Procedura odbioru węgla

Osoby, których wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną pozytywnie zweryfikowane zostaną poinformowane telefonicznie o konieczności i terminie dokonania płatności oraz wskazany zostanie adres punktu odbioru węgla (wg kolejności składania wniosków).Kontakt telefoniczny będzie odbywać się zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do tutejszego Urzędu.

Cena węgla

Koszt jednej tony węgla dla Wnioskodawcy, bez względu na jego rodzaj, w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego w Gminie Jabłonka wynosi 1860,00 zł brutto za 1 tonę.

Dokonanie płatności za węgiel

Po uzyskaniu telefonicznej informacji należy dokonać zapłaty za zakup węgla w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych.

Nr rachunku bankowego do zapłaty za zakup węgla:

40 87980002 0000 0000 0026 0238
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy z dopiskiem: „ZA WĘGIEL”

Brak wpłaty spowoduje przesunięcie odbioru węgla na późniejszy termin.

Druk do zapłaty za 1,5 tony węgla (.pdf)

Druk do zapłaty za 3 tony węgla (.pdf)

Druk do zapłaty za węgiel bez wpisanej kwoty (.pdf)

Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie udostępniona do odbioru w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 6 (Informacja/Dziennik Podawczy)

Odbiór węgla

Odbioru towaru w uzgodnionym terminie dokonuje osobiście Wnioskodawca lub w jego imieniu, osoba posiadająca pisemne upoważnienie. Przy odbiorze węgla we wskazanym składzie węglowym, należy okazać dokument tożsamości oraz potwierdzić odbiór czytelnym podpisem. Węgiel będzie rozprowadzany przy współpracy z następującymi lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi składy zajmującymi się dystrybucją węgla:
- Władysław Kondys, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Magazyn Towarów Masowych Usługi Transportowe Export–Import z siedzibą 34-722 Podwilk 332;
- Katarzyna Kondys, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Export-Import Katarzyna Kondys z siedzibą 34-722 Podwilk 337A;
- Józef Pakos, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa ,,Pakos'' Józef Pakos z siedzibą: 34-482 Lipnica Mała 328.

Koszty transportu z punktu odbioru węgla

Transport węgla ze składu do gospodarstwa domowego Wnioskodawca organizuje we własnym zakresie i na swój koszt. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi transportu węgla świadczonej przez skład, z którego odbierany będzie węgiel. Koszt ewentualnego pakowania – workowania ponosi mieszkaniec.