sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarządzenie Nr OP.0050.91.2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu: 1) pomoc społeczna – środowiskowy dom samopomocy 2) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz powołania komisji k

 Zarządzenie Nr OP.0050.91.2020

Wójta Gminy  Jabłonka

z dnia 01.12.2020

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu:

1) pomoc społeczna – środowiskowy dom samopomocy

2) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,

oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020r.,poz.713.), art. 4 ust. 1, pkt. 1 i 7 oraz art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 a i art. 19  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXVIII/206/2020 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30. 11. 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok oraz na podstawie Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w roku 2021 z zakresu:

1) pomoc społeczna – środowiskowy dom samopomocy

2) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

2. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w „Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu: 1) pomoc społeczna – środowiskowy dom samopomocy 2) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz pracy komisji konkursowej” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu: 1) pomoc społeczna – środowiskowy dom samopomocy 2) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Joanna Kuczkowicz-Bugajska (przedstawiciel organu administracji publicznej),

2. Członek komisji – Andrzej Jędraszczak (przedstawiciel organu administracji publicznej),

3. Członek komisji – Marcelina Machaj (przedstawiciel organu administracji publicznej),

4. Członek komisji – Artur Górka (przedstawiciel organizacji społecznej),

5. Członek komisji – Anna Tomala (przedstawiciel organu administracji publicznej),

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania pożytku publicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr OP.0050.91.2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu: 1) pomoc społeczna – środowiskowy dom samopomocy 2) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz powołania komisji konkursowej