sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarządzenie nr OP.0050.20.2021 w sprawie: zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2021 r., z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informujemy, że ze względu na wejście w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2021r., poz. 654), , konieczne jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2021 r., z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań.

 

Zarządzenie Nr OP. 0050.20.2021

Wójta Gminy  Jabłonka

z dnia 13. 04. 2021r.

 

w sprawie: zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2021 r., z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020r., poz.713 ze zm.), art. 4 ust. 1, pkt. 5, 16 i 17 oraz art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 a i art. 19  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii     ( Dz. U. 2021r., poz. 654), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedłuża się termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2021 roku z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 12. 03. 2021r., ogłoszonego przez Wójta Gminy Jabłonka Zarządzeniem Nr OP.0050.17.2021 do  dnia 10. 05. 2021r.

§ 2

Treść Zarządzenia zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonka.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi ds. Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie nr OP.0050.20.2021 w sprawie: zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2021 r., z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej