sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarządzenie Nr OP.0050.36.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2021 r. z zakresu: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) działalności na rzecz mniejszości naro

 Zarządzenie Nr OP. 0050.36.2021

Wójta Gminy  Jabłonka

z dnia 25.05.2021

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Jabłonka w 2021 r. z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020r., poz.713 ze zm.), art. 4 ust. 1, pkt. 5, 16 i 17 oraz art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 a i art. 19  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ) na podstawie uchwały Nr XXVIII/206/2020 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30. 11. 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok oraz na podstawie Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2021 roku z zakresu:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 

2. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w „Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2021 r. z zakresu: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, oraz pracy komisji konkursowej” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2021 r. z zakresu:

 

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji – Joanna Kuczkowicz-Bugajska(przedstawiciel organu administracji publicznej),
 2. Członek komisji – Anna Paś-Filipek (przedstawiciel organu administracji publicznej),
 3. Członek komisji – Anna Tomala (przedstawiciel organu administracji publicznej),
 4. Członek komisji – Artur Górka (przedstawiciel organizacji społecznej),
 5. Członek komisji – Maria Łaciak (przedstawiciel organu administracji publicznej),

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi ds. Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr OP.0050.36.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2021 r. z zakresu: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego