sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarządzenie Nr OP.0050.31.2023 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2023 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr OP.0050.31.2023

Wójta Gminy Jabłonka

z dnia 06.04.2023 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2023 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023r.,poz.40), art. 4 ust. 1, pkt. 5, 16 i 17 oraz art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 a i art. 19  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm. ) , na podstawie uchwały Nr LV/385/2022 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30. 11. 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok oraz na podstawie Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji zadania publicznego w roku 2023 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Środki publiczne w wysokości 65 000,00 zł zostały przyznane na zadanie publiczne

zgodnie z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2023 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowną umową.

4. Podpisanie umowy odbędzie się w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, pokój nr 210.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi ds. Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr OP.0050.31.2023 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2023 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej