sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarządzenie Nr OP.0050.45.2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) działalności na rzecz mniejszości narod

Zarządzenie Nr OP. 0050.45.2024

Wójta Gminy  Jabłonka

z dnia 16. 05. 2024.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu:

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2)      działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024r., poz. 609 ze zm.) art. 4 ust. 1, pkt. 5, 16 oraz art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 a i art. 19  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 571) na podstawie uchwały Nr LXX/481/2023 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14. 11. 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2024 roku z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

2. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w „Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, oraz pracy komisji konkursowej” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu:

1)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
,
w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Joanna Kuczkowicz-Bugajska (przedstawiciel organu administracji publicznej),

2. Członek komisji – Anna Paś-Filipek (przedstawiciel jednostki kultury),

3. Członek komisji – Anna Tomala (przedstawiciel organu administracji publicznej),

4. Członek komisji – Karolina Strama (przedstawiciel organizacji społecznej),

5.Członek komisji – Anna Łaciak (przedstawiciel jednostki kultury),

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi ds. Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr OP.0050.45.2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu: 1)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego