sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarządzenie Nr OP.0050.107.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jabłonka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok

 Zarządzenie Nr OP.0050.107.2022
Wójta Gminy Jabłonka
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Rady Gminy Jabłonka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 4 załącznika do uchwały Nr LIX/352/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Województwa Małopolskiego Nr 697, poz. 5946 z roku 2010)

zarządzam, co następuje: 

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Jabłonka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok. 

§ 2

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Jabłonka, na temat projektu uchwały stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2.  Projekt uchwały zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jabłonka.

 

§ 3

Organizacje pozarządowe i organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać swoje uwagi dotyczące projektu Programu w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonka, pocztą na adres Urząd Gminy Jabłonka ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 09 listopada 2022 r. 

 

§ 4

Informacje w sprawie konsultacji udziela Podinspektor w Referacie Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji Urzędu Gminy Jabłonka Joanna Kuczkowicz-Bugajska, tel. 18 26111 45, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Nr OP.0050.107.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jabłonka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok