sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW

zarządzonych na dzień 21 grudnia 2014 r.

21 grudnia tego roku będziemy wybierać sołtysa swojej wsi w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym, czyli w takim, jak wybieramy radnych czy wójta. W lokalu, w którym będzie mieć siedzibę sołecka komisja wyborcza otrzymamy kartę do głosowania i postawimy znak X obok nazwiska tej osoby, która według nas będzie najlepszym sołtysem. Należy zastanowić się, kto w naszym sołectwie zaangażuje się w życie społeczności i da gwarancję, że będzie pracował dla dobra wszystkich, reprezentował interesy mieszkańców oraz solidnie i uczciwie wykonywał swoje obowiązki. Powinna to być osoba  godna zaufania, niekonfliktowa, chętnie spiesząca z pomocą  oraz ciesząca się szacunkiem otoczenia. Kandydat na sołtysa musi mieć w dniu wyborów ukończone 18 lat.
 
Od 22 listopada do 5 grudnia bieżącego roku  każdy mieszkaniec sołectwa, który jest uprawniony do głosowania może zgłosić Kandydata na sołtysa. Dokonując zgłoszenia kandydata u  Sekretarza Gminy, który jest pełnomocnikiem Wójta do spraw wyborów należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a także listę poparcia z co najmniej 10 podpisami mieszkańców danego sołectwa.
    
Urząd Gminy po zebraniu wszystkich zgłoszeń przygotuje karty do głosowania.

21 grudnia 2014 r. w godzinach 8:00 – 18:00 przeprowadzone będzie głosowanie. Sołtysem zostaje osoba, która uzyska 50% + 1 ważnie oddanych głosów. Gdyby żaden z kandydatów nie uzyskał takiej ilości głosów, przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie 04 stycznia 2015 r. Głosować się wtedy będzie  na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym terminie uzyskali największą ilość głosów. Sołtysem zostaje osoba, która w drugim głosowaniu uzyska największą ilość głosów.
    
Wybory zostaną przeprowadzone także wtedy, kiedy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa. Wtedy jednak będziemy głosować umieszczając znak X w kratce ze słowem TAK lub NIE.
    
Gdyby zdarzyło się, że nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat lub gdy jedyny zarejestrowany kandydat nie uzyska 50% + 1 ważnie oddanych głosów, to do 2 miesięcy  przeprowadza się ponowne wybory.
Zarejestrowany kandydat na sołtysa może zgłosić kandydata na członka komisji w dniach ( 8 - 12 grudnia )
    
Formularze zgłoszenia, oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz list poparcia można otrzymać w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy, lub  pobrać z Internetu.( poniżej )
    
Powyższy sposób przeprowadzenia głosowania został określony w Statucie sołectwa uchwalonym przez Radę Gminy Jabłonka 27 stycznia 2006 r. Jest on dostępny u Sołtysów i w Urzędzie Gminy.
 
 
Formularze do pobrania: