sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Profilaktyka w szkole - działania na rzecz zwiększenia świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska na temat zagrożeń uzależnieniami oraz profilaktykę zdrowia psychicznego.

Wrzesień i październik w szkołach to miesiące prowadzenia diagnoz i podejmowania decyzji dotyczących polityki zdrowia oraz profilaktyki anty dotyczącej uzależnień. Co roku pedagodzy w tym zakresie podejmują współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Panem Wójtem Gminy Jabłonka.

Po analizie trudnego okresu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, miesiącach zdalnej pracy z uczniami przebywania przez nich w odosobnieniu i pewnego rodzaju izolacji społecznej, należy stwierdzić, że pojawiło się wśród młodzieży i dzieci niepokojące zjawisko depresji. Dlatego jeden z programów realizowanych w naszych szkołach będzie poświęcony temu trudnemu zjawisku, jakim niewątpliwie jest depresja − jej rozpoznanie, zwalczanie; udzielanie wsparcia.

Kolejny program jest związany z narkomanią – uzależnieniem, z którym spotykamy się coraz częściej w lokalnych niedużych środowiskach. Warto wyposażyć uczniów już od najmłodszych lat w wiedzę o konsekwencjach ich zażywania oraz o tym, jak łatwo wpaść w pułapkę uzależnienia.

Warto podkreślić, że w tegoroczne działania włączyli się także nauczyciele wychowania fizycznego, którzy nie tylko poprowadzą pogadanki na temat zdrowego sposobu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również dodatkowe zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież do ucieczki przed nudą, złym samopoczuciem i samotnością. Programy są realizowane dzięki finansowaniu wsparciu zakupu kart pracy i scenariuszy, materiałów biurowych , drobnego sprzętu sportowego przez Wójta Gminy Jabłonka w imieniu którego działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji własnych i ogólnokrajowych kampanii profilaktycznych.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania edukacyjne, profilaktyczne oraz aktywność fizyczna zaowocują w przyszłości zdrowym społeczeństwem, wolnym od przemocy, nałogów i silnymi psychicznie ludźmi, a młodzież wyrośnie na świadomych rodziców z jasno ugruntowaną hierarchią wartości.