sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Jabłonka

 

OSP JABŁONKA

W 1921 r. z inicjatywy Naczelnika Urzędu Pocztowego N. Gumińskiego powołano do życia w Jabłonce Ochotniczą Straż Pożarną, która składała się z 14 osób. Ze składek mieszkańców zakupiono sikawkę ręczną oraz kilka odcinków węży. Całe wyposażenie umieszczono w wystawionej z desek szopie zwanej remizą, która znajdowała się na placu obok budynku p. Hajdy.

W 1940 r. OSP Jabłonka brała udział w gaszeniu dużego pożaru w Namestowie, za co od Zarządu Straży w Kubinie otrzymała motopompę zamocowaną na przyczepie na gumowych kołach.

W czasie działań wojennych w 1945 r. straż poniosła wielkie straty. Zniszczona została remiza. Zdemolowano sikawki i pozostały sprzęt, zaś motopompę skradziono. Dzięki ofiarności społeczeństwa i przychylności władzy gromadzkiej oraz zabiegom straży udało się zakupić motopompę i odremontować zniszczoną remizę – szopę już w 1945 r. W 1946 r. z wygospodarowanych pieniędzy zakupiono motopompę M 800 „MAG”, a Urbar zakupił dla straży 8 odcinków węża Cg.

Z początkiem 1947 r. Gminna Rada Narodowa w Jabłonce wskazała działkę pod budowę remizy. Jesienią siłami strażackimi wybrano i zalano ławy. W 1950 r. cały sprzęt został przeniesiony z szopy do wykończonych już pomieszczeń garażowych. Pomyślniejszy dla straży był rok 1952, w którym jednostka otrzymała pierwszy samochód strażacki „Austro Daimler”, zwijadło dwubalowe, 2 zwijadła przenośne na węże i 4 odcinki węża Bg od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie, jako nagrodę za zaangażowanie strażaków przy budowie remizy. Samochód był odkryty z ławeczkami dla strażaków. Niedługo strażacy i ludność Jabłonki cieszyli się samochodem, albowiem w 1956 r. został zabrany przez Komendę Powiatową w Nowym Targu i przekazany do Muzeum Strażackiego w Warszawie. Straż do pożaru musiała nadal wyjeżdżać zaprzęgiem konnym. Po wielu staraniach Straż otrzymała w 1958 r. stary samochód Star 20 wraz z drabinką i linką ratowniczą od Komendy Powiatowej w Nowym Targu. W 1959 r. otrzymano nowa motopompę M 800 PO-3 z Komendy Powiatowej.

W 1980 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnej przekazała jednostce nową motopompę M800 PO-3 oraz 80 mb węża W-75 i inny drobny sprzęt. Od 1981 r. w remizie odbywają się przyjęcia weselne. Dzięki temu w kolejnych latach straż wzbogaciła się o motopompę M100. 14 maja 1990 r. straż otrzymała dokumentację techniczną i zezwolenie na rozbudowę. Strażacy w czynie społecznym przepracowali 743 dni. W grudniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono dha Józefa Sandrzyka, który był Naczelnikiem Straży przez 55 lat. 9 grudnia w murach remizy gościł na spotkaniu z mieszkańcami Orawy Prezydent RP Lech Wałęsa. Jednostka zadbała o ład i porządek w LO i remizie.

Gmina na zakup samochodu gaśniczego już w 1995 r. przekazała 50.000 zł, natomiast Wspólnota Urbarialna wyasygnowała 10.000 zł. 5 maja 1996 r. Jabłonka przeżyła wielkie święto – jubileusz 75-lecia istnienia i działalności OSP. Uroczystość połączono z poświęceniem sztandaru. W 2000 r. dzięki znacznemu dofinansowaniu jednostka otrzymała ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro. Ten sam rok przyniósł zakup samochodu ratownictwa technicznego Mercedes. W 2003 r. samochód Mercedes został zastąpiony nowym, w pełni wyposażonym samochodem Iveco, służącym do dziś. Po zakupie nowego samochodu stary został nieodpłatnie przekazany OSP Lipnica Mała. W 2007 r, zakupiony został nowy średni samochód ratowniczo–gaśniczy Mercedes, który zastąpił Stara 244 (przekazany do OSP Orawka). W 2009 r. zakupiono nowy lekki samochód gaśniczy Renault.

W 2013 roku jednostka wzbogaciła się o ciężki samochód gaśniczy marki MAN przekazany przez  Gminę Jabłonka w ramach Projektu  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W 2014 roku w ramach powyższych projektu  udało  się pozyskać dodatkowe środki finansowe i doposażyć samochód w specjalistyczne wyposarzenie tj. AED, kamerę termowizyjną, zestaw najaśnic, oraz rozbudowę remizy.

Przy jednostce działa orkiestra dęta, założona w 1990 r. Jej kapelmistrzem jest Paweł Tomasiak.

Rok założenia: 1921
Obecna liczba członków: 41;
Przy OSP działa:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców - liczba członków: 10
Młodzieżowa Drużna Pożarnicza dziewcząt – liczba członkiń 10 .
Prezes: Jan Kuczkowicz
Naczelnik: Grzegorz Kuczkowicz
Należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (od 1999 r.)

Siedziba:
34 – 480 Jabłonka, ul. Sobieskiego 32

 


OSP ZUBRZYCA DOLNA

   35A2820  
Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej zaczynają się w latach 20-tych XX wieku. Prawdopodobnie została założona w 1923 r., gdyż istniała w tym czasie już okrągła pieczęć
z napisem „Dobrovolny Hasicki Zbor – Niźna Zubrica – 1923.”

Pierwszym wozem bojowym straży był wóz konny z pompą węgierską, obsługiwaną przez czterech strażaków, która była przechowywana w drewnianej szopie koło zabudowań Ignacego Pawlaka. Przez długie lata był on podstawowym wyposażeniem jednostki, a obecnie służy jako eksponat na balkonie remizy.

W 1939 r. nowy zarząd, na czele z naczelnikiem Janem Kowalikiem „Gojniokiem”, rozpoczął starania o budowę nowej murowanej remizy. Po uzyskaniu gruntu pod remizę w 1940 r. rozpoczęto budowę i dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców, jak również ówczesnych władz słowackich (gdyż w czasie II wojny światowej Zubrzyca Dolna znajdowała się w granicach Słowacji), które przyznały na ten cel 15 tys. koron słowackich, ukończono jej budowę.

W 1950 r., dzięki staraniom naczelnika Eugeniusza Kotta, jednostka została doposażona w pierwszą motopompę spalinową „Leopoldia”, która została przekazana przez Państwową Straż Pożarną w Nowym Targu. Wraz z pozostałym sprzętem przez długie lata do pożarów była wożona końmi, a w latach następnych ciągnikami rolniczymi lub samochodami prywatnymi. Pod koniec lat 80–tych XX w. podjęto decyzję o budowie nowej remizy, którą oddano do użytku 10 czerwca 1995 r.

W 1992 r. nowy Zarząd w składzie: Eugeniusz Kulawiak – prezes, Jan Kowalik – naczelnik, Jan Holla – sekretarz oraz Jan Bałaś – skarbnik, podjął starania o zakup pierwszego samochodu pożarniczego, które zakończyły się sukcesem. Dzięki wsparciu mieszkańców Zubrzycy, Wspólnocie Urbarialnej oraz Urzędowi Gminy w Jabłonce w 1994 r. zakupiono pierwszy samochód pożarniczy marki Star 244.

Polonia z Chicago, w podzięce za zaangażowanie druhów w działalność społeczną na rzecz miejscowości i regionu, ufundowała z okazji 77-lecia powstania jednostki sztandar, który został poświęcony i przekazany 4 czerwca 2000 r.

Kolejny Zarząd w składzie: prezes – Jan Kowalik, naczelnik – Józef Mastela, skarbnik – Jan Bałaś, sekretarz – Czesław Wykręt, poczynił pierwsze kroki w celu zakupu nowszego i lepszego samochodu. Dzięki determinacji naczelnika Józefa Masteli przy dużym udziale p. Mirosława Bałasia oraz Wójta Gminy Jabłonka Juliana Stopki w marcu 2004 r. udało się zakupić samochód pożarniczy marki Mercedes Benz 1622, który służy do chwili obecnej.

Rok założenia:
ok. 1923
Obecna liczba członków: 70;
Przy OSP działa:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców - liczba członków: 17
Młodzieżowa Drużna Pożarnicza dziewcząt – liczba członkiń 19
Dziecięca Drużna Pożarnicza – liczba członków 13
Prezes: Dawid Woźny
Naczelnik: Grzegorz Pawlak
Nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Siedziba:
34 – 484 Zubrzyca Górna
Zubrzyca Dolna 220

http://osp.zubrzycadolna.pl/OSP ZUBRZYCA GÓRNA

   

Początki kształtowania się straży pożarnej w Zubrzycy Górnej sięgają czasów, kiedy Orawa była pod zaborem austriackim. Niezbędne narzędzia do gaszenia pożarów znajdowały się u sołtysa. Władze austriackie przydzieliły dla wsi Zubrzyca Górna ręczną pompę czterokołową, która do pożarów była przewożona końmi.

W 1923 r. została założona przez sołtysa Brzezowickiego, plutonowego Dworskiego, Kajetana Michniewskiego oraz przy wsparciu innych mieszkańców wsi Zubrzyca jednostka OSP. Komendantem został plutonowy Dworski, następnie Karkoszka i Bugajski. W tych czasach na parceli zakupionej przez mieszkańców została wybudowana remiza drewniana, w której znajdował się sprzęt gaśniczy. W 1929 r. wybrano zarząd OSP. Prezesem został ksiądz Jan Maślak, komendantem Józef Solawa, zastępcą Jan Kulak.

Oprócz gaszenia pożarów jednostka OSP zajmowała się organizowaniem życia kulturalnego na wsi. Organizowano różnego rodzaju konkursy, zabawy, festyny. Dochody z tych imprez przeznaczano na zakup sprzętu pożarniczego.
W latach 1938–1940 wybudowano ze składek mieszkańców drugą remizę. W 1951 r., gdy komendantem był Albin Jasiurka, jednostka zakupiła motopompę taczkową „Angelika” oraz w późniejszym czasie motopompę Syrena M-40. W 1953 r.  prezesem został Józef Kowalczyk, komendantem Jan Kulak. Następnie funkcję komendanta pełnili: Józef Kardaś, Emil Kowalczyk, Wendelin Moniak. Podczas zawodów dla województwa krakowskiego jednostka OSP  wygrała motopompę Loepolia 800, którą zastąpiła w 1962 r. nowoczesna pompa PO-3.

W latach 1974-1977 została wybudowana obecna remiza. Powstała ona z dotacji Gromadzkiej Rady, drzewo przekazała Wspólnota Urbarialna, roboty budowlane w większości były wykonane przez strażaków oraz mieszkańców wsi. W 1975 r. prezesem został Eugeniusz Sikora, komendantem Emil Kowalczyk. Pierwszy samochód gaśniczy jednostka otrzymała w 1979 r. od Komendy Powiatowej w Nowym Targu, był to Star 25. W 1990 r. funkcję komendanta objął Stanisław Chmura, którego w 1996 r. zastąpił na tym stanowisku Józef Głusiak, natomiast Stanisław Chmura został prezesem. W tym czasie rozpoczęto starania o zakup nowego samochodu gaśniczego. W 1997 r. zakupiono podwozie Star 244. Zabudowę samochodu zlecono zakładowi Moto–Trak w Kielcach. Znaczną część pieniędzy na ten samochód zebrano od mieszkańców wsi, sponsorów, firm prywatnych, funduszy własnych, reszta pieniędzy została przekazana z funduszu gminnego. W 1998 r., podczas obchodów Jubileuszu 75–lecia OSP, samochód ten został poświęcony i przekazany jednostce OSP. Również podczas tej uroczystości został poświęcony i przekazany jednostce sztandar, ufundowany przez Spółkę Wodociągową w Zubrzycy Górnej.

Obecnie na wyposażeniu jednostki są dwa samochody gaśnicze: średni samochód gaśniczy Star 244 i lekki samochód gaśniczy marki Mercedes, dwie motopompy PO–5, motopompa szlamowa oraz inny sprzęt, który jest niezbędny przy gaszeniu pożarów i usuwaniu skutków innych klęsk żywiołowych.

Od wielu lat przy jednostce działa orkiestra dęta, założona w 1934 r. Jej kapelmistrzem jest Stanisław Kowalczyk.

Rok założenia: 1923
Obecna liczba członków: 30;
Przy OSP działają 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców - liczba członków:20
Prezes: Piotr Wyrtel
Naczelnik: Piotr Kowalik
Należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (od 2015 r.)

Siedziba:
34 – 484 Zubrzyca Górna 488

http://www.zubrzycagorna.osp.org.pl/


OSP CHYŻNEOchotnicza Straż Pożarna we wsi Chyżne została założona w 1930 r. W chwili utworzenia straży pożarnej przejęto od sołtysa wsi sikawkę ręczną, która była w posiadaniu jeszcze niezorganizowanej straży. Przed II wojną światową gmina urbarialna zakupiła dla jednostki drugą sikawkę ręczną, bardziej zmodernizowaną. Sprzęt ten służył do zwalczania pożarów do czasu, gdy został zabrany przez wojska Armii Czerwonej w 1945 r. Latem 1948 r. Straż Pożarna w Podwilku pożyczyła do Chyżnego ręczną sikawkę, dzięki temu jednostka mogła w dalszym ciągu funkcjonować, niosąc pomoc bliźnim. OSP w Podwilku w tym czasie posiadała już motopompę na miarę ówczesnych czasów. W 1955 r. jednostka otrzymała od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu motopompę „M-200”. W 1958 r., również od Komendy Powiatowej, w zamian za otrzymaną wcześniej motopompę „M-200”, jednostka otrzymała motopompę „M-800” typ DKW, która służyła do 1965 r. W 1966 r. z własnych funduszy została zakupiona nowa motopompa marki „Polonia” P03-M-800. W październiku 1966 r. rozpoczęto budowę remizy OSP, którą oddano do użytku w 1968 r. W styczniu 1975 r. jednostka otrzymała z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krakowie samochód pożarniczy marki „Żuk”, a w 1976 r., od Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Nowym Targu, nową motopompę Polonia P05-M-800.

Dzięki wsparciu finansowemu Polonii amerykańskiej – Klubu Chyżne, ufundowano w 1993 r. sztandar dla jednostki, który był uhonorowaniem 63-letniej działalności OSP. W 1997 r., dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy, Wspólnoty Urbarialnej, rodaków z Chicago i ofiarności mieszkańców wsi, Ochotnicza Straż Pożarna w Chyżnem zakupiła samochód Gaśniczy Liaz-Karosa. W 2002 r. jednostka została doposażona w motopompę Tohatsu.

W latach 2006-2009 wygląd i estetyka remizy uległy znacznej poprawie. Środki finansowe przyznawane przez Radę Gminy pozwoliły na wymianę okien, wykonanie nowej elewacji budynku, nowej posadzki, remont na sali tanecznej, remont klatki schodowej, wykonanie nowych toalet oraz wymianę pieca centralnego ogrzewania. Ponadto Wspólnota Urbarialna przekazała środki finansowe na położenie nowej posadzki na scenie. Duże środki finansowe od Rodaków z Chicago pozwoliły na wykonanie nowej studni, a przychylność Wójta pozwoliła na zakup armatury wodnej i wykonania przyłącza wodnego. W 2009 r., dzięki dobrym kontaktom z Państwową Strażą Pożarną w Nowym Targu, udało się pozyskać nieodpłatnie samochód terenowy Land Rover. Dzięki przychylności Wójta Antoniego Karlaka oraz Rady Gminy dokonano karosacji tego samochodu za kwotę 40.000 zł. W lipcu 2010 r. na placu wokół remizy położono kostkę brukową i odnowiono ogrodzenie.

Rok założenia: 1930
Obecna liczba członków: 35
Prezes: Mariusz Łaciak
Naczelnik: Józef Miernicki
Nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Siedziba:

34 - 481 Chyżne 140

 

 

OSP LIPNICA MAŁAPrzed I wojną światową państwo austro-węgierskie przydzieliło na Lipnicę Małą sikawkę ręczną z wyposażeniem. Była ona przechowywana w drewnianej szopie obok szkoły w centrum wsi. Sprzętem tym dysponował sołtys wsi, wyznaczając ludzi i konie do gaszenia pożarów. Taki system gaszenia pożarów istniał do 1930 r. W 1930 r., na wniosek ogniomistrza Eugeniusza Wierćka z Jabłonki, w porozumieniu z władzami powiatowymi, wytypowano dwóch ludzi ze wsi na przeszkolenie w zakresie zorganizowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tutejszej wsi. Za pieniądze ze zbiórek od ludności zakupiono 8 kompletów mundurów, hełmy, paski i toporki. Na wyposażeniu jednostki była sikawka ręczna.

W 1959 r. jednostka dzięki staraniom i poparciu miejscowych władz otrzymuje od Komendy Powiatowej w Nowym Targu motopompę M800 z wyposażeniem. Dzięki pomocy władz i dużemu wkładowi czynów społecznych w latach 1968-1971 wybudowano remizę strażacką, którą oddano do użytku 30 maja 1971 r. W 1977 r. jednostka otrzymała używany samochód pożarniczy marki Żuk z przyczepą od Komendy Rejonowej w Nowym Targu. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do zwiększenia zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi. 4 maja 1985 r. dokonano poświęcenia sztandaru i przekazano go dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
W 1991 r., dzięki staraniom Zarządu OSP, z funduszy Urzędu Gminy w Jabłonce zakupiono nowy samochód pożarniczy marki Żuk. Samochód został uroczyście poświęcony przez ks. biskupa Jana Szkodonia. W związku z potrzebami jednostki w 1994 r. podjęto decyzję o rozbudowie remizy strażackiej.  Dzięki pomocy władz Gminy, sponsorów i ludności wsi, wybudowano nową remizę strażacką. Posiada ona trzy garaże na samochody, świetlicę strażacką oraz pomieszczenia na prowadzenie uroczystości weselnych. W 2004 r. OSP w Jabłonce przekazała używany lekki samochód pożarniczy Mercedes L 408. Dzięki staraniom Zarządu OSP oraz przychylności władz Gminy Jabłonka pod koniec 2005 r. zakupiono średni samochód pożarniczy marki Mercedes. Koszt samochodu wynosił 120.000 zł., z czego Urząd Gminy dopłacił 90.000 zł, natomiast jednostka pokryła kwotę 30.000 zł z własnych środków. Po zakupie średniego samochodu otrzymany wcześniej lekki samochód pożarniczy Mercedes przekazany został nieodpłatnie do OSP w Zubrzycy Górnej. W sierpniu 2007 r. dokonano uroczystego poświęcenia zakupionego samochodu marki Mercedes. Przy tej okazji jednostka została uhonorowana złotym medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. W 2008 r. Urząd Gminy zakupił nowoczesną motopompę marki Tohatsu, a w 2010 roku samochód GLM LAND ROVER.

W 1987 r. podjęto decyzję o utworzeniu orkiestry dętej pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej pierwszym dyrygentem był organista Emil Łuka, obecnie funkcję kapelmistrza pełni Marcin Musak.

Rok założenia: 1930
Obecna liczba członków: 46;
Przy OSP działa:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców - liczba członków: 10
Młodzieżowa Drużna Pożarnicza dziewcząt – liczba członkiń 10.
Prezes: Mateusz Bochaczyk
Naczelnik: Mirosław Smreczak
Nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Siedziba:

34 -482 Lipnica Mała 325

http://osp-lipnicamala.ugu.pl

 OSP PODWILK

   osp podwilk2021

Choć najstarsi mieszkańcy wsi tradycje pożarnictwa w Podwilku szacują na dużo wcześniejsze lata, to rok 1930 należy uznać za datę rozpoczęcia działalności tutejszej zorganizowanej jednostki gaśniczej. Nowopowstała sześcioosobowa drużyna miała na wyposażeniu węgierską pompę ręczną. Z czasem przybywało potrzebnego sprzętu gaśniczego. W 1937 r. wieś kupiła parcelę pod budowę nowej remizy. W przededniu wybuchu II wojny światowej była ona bliska zakończenia. Podczas trwającej wojny dokończono budowę remizy, pokryto dach i dobudowano wieżę.

Okres powojenny przyniósł dalszy rozwój jednostki. Do 15 wzrosła liczba strażaków. W 1948 r. otrzymali oni angielską motopompę, która znacząco podniosła poziom ich działań. W 1955 r. OSP Podwilk otrzymała samochód pożarniczy Star 20, który służył do 1971 r., kiedy to został wymieniony na motopompę PO–3. W 1980 r. przyznano jednostce nową motopompę PO-5, jako nagrodę za trzykrotne zajęcie pierwszego miejsca w gminnych zawodach pożarniczych. W kolejnych latach rozbudowano remizę, zaś wysłużonego Stara zamieniono na samochód strażacki Żuk. W 1997 r., dzięki ofiarności mieszkańców Podwilka, jednostce nadano sztandar, który podczas głównych uroczystości został udekorowany srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W 2000 r., dzięki wielu staraniom, jednostka wzbogaciła się o austriacki samochód strażacki Steyr. W 2009 r. wykonano generalny remont tego samochodu a w 2010 roku została przekazana motopompa M16/8 TOHATSU V82AS.

Aktywność OSP Podwilk to także działalność kulturalna. W latach 1972–1985 szeregi jednostki zasilała miejscowa orkiestra dęta, uświetniając okolicznościowe uroczystości. Strażacy organizują doroczne festyny oraz zabawy taneczne. Jako jednostka reprezentacyjna biorą udział w uroczystościach kościelnych i gminnych.

Rok założenia: 1930
Obecna liczba członków: 31
Prezes: Sławomir Kondys
Naczelnik: Wojciech Bem
Nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Siedziba:
Podwilk 289A

http://podwilk.osp.org.pl/

 

 

OSP ORAWKAPowstanie OSP Orawka datuje się od pierwszego wpisu w książce komendanta założyciela. Jest to data 1 czerwca 1931 r. Założycielami byli: Antoni Szczęśniak, Andrzej Szczęśniak, Ignacy Łaciak i Michał Kuczkowicz.
Remiza (drewniana wiata) postawiona była tuż koło parkanu kościoła. Jednostka gasiła pożary nie tylko na terenie swojej wsi, ale i sąsiednich - od Spytkowic do Czarnego Dunajca. Pod koniec II wojny światowej należąca do jednostki sikawka została pozbawiona podwozia, które zostało pożyczone żołnierzom Armii Czerwonej i nigdy nie wróciło do Orawki.

W 1953 r. jednostka otrzymała motopompę M400. Następnym przydziałem z Komendy Rejonowej była motopompa M800. Budynek remizy przez kilka lat był siedzibą szkoły oraz miejscem spotkań Kółka Rolniczego. W 1954 r. OSP otrzymała nową motopompę PO-3.

W niedługim okresie jednostka otrzymuje motopompę PO-5. Zmodernizowano wóz konny, aby można było podpiąć go do ciągnika. Kółko Rolnicze sfinansowało zakup samochodu dla straży marki Żuk. Po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków zburzono starą szkołę, która sąsiadowała z remizą. W ciągu 2 lat remizę rozbudowano i wyremontowano. Dzięki Zarządowi Gminnemu ZOSP RP zakupiona została nowoczesna motopompa Tohatsu. W 2007 r. OSP Jabłonka przekazała samochód STAR dla jednostki w Orawce.


Rok założenia: 1931
Obecna liczba członków: 31
Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców - liczba członków: 10
Prezes: Jan Głusiak
Naczelnik: Grzegorz Tomala
Nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Siedziba:
34 – 480 Jabłonka
Orawka 62


zarzad OSP 2021

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Jabłonka:

Prezes Zarządu Gminnego OSP – Jan Głusiak
Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP – Artur Górka
Wiceprezes - Komendant Gminny OSP – Jan Kuczkowicz
Zastępca Komendanta Gminnego OSP - Piotr Kowalik
Sekretarz – Andrzej Buroń
Skarbnik -  Paweł Wójciak
Członek prezydium – Mariusz Łaciak

 

Członkowie:

Wojciech Mirosław Bem
Mirosław Bielak
Mateusz Bochaczyk
Jan Kott
Grzegorz Kuczkowicz
Józef Miernicki
Grzegorz Pawlak
Grzegorz Tomala
Dawid Woźny
o. Andrzej Mikołajczyk