sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

#szczepimy się - gov.pl +++ Informacja Orawskiego Centrum Zdrowia dotycząca szczepień - czytaj więcej... +++ Pilny komunikat! Prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie. +++ Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów (kliknij) Pilny Komunikat! +++ Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - czytaj więcej...

Nabór na rachmistrzów

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. poz. 1775) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu próbnego na terenie Gminy Jabłonka. Spis próbny odbędzie się w dniach 1-30 kwietnia br., natomiast praca rachmistrzów będzie obejmowała dni 8-30 kwietnia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. cieszących się nieposzlakowaną opinią;
  4. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  5. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  6. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 6, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

Terminy dla kandydatów na rachmistrzów:

  1. składanie podań, wraz z oświadczeniem, do 20 marca br. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Jabłonka – zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy;
  2. 2-dniowe szkolenie oraz egzamin testowy, które zostaną przeprowadzone w tygodniu 23-27 marca br. – zgodnie z art. 35 ust. 5-10 cytowanej ustawy;
  3. odprawa przedspisowa – 6 lub 7 kwietnia br.

Zgłoszenie na rachmistrza (.pdf)

Zgłoszenie na rachmistrza (.docx)