sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarządzenie Nr OP. 0050.12.2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2024 r., z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 Zarządzenie Nr OP. 0050.12.2024

Wójta Gminy  Jabłonka

z dnia 14.02.2024r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2024 r., z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 40 z późn. zm) art. 4 ust. 1, pkt. 5, 16 i 17 oraz art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 a i art. 19  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023r., poz. 571) na podstawie uchwały Nr LXX/481/2023 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14. 11. 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2024 roku z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2024 r., z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w składzie:

  1. Przewodniczący komisji – Joanna Kuczkowicz-Bugajska(przedstawiciel organu administracji publicznej),
  2. Członek komisji – Zbigniew Suwada (przedstawiciel organu administracji publicznej),
  3. Członek komisji – Anna Tomala (przedstawiciel organu administracji publicznej),
  4. Członek komisji – Artur Górka (przedstawiciel organizacji społecznej),
  5. Członek komisji – Karolina Strama (przedstawiciel organizacji społecznej),

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi ds. Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr OP. 0050.12.2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2024 r., z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej