sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarządzenie Nr OP.0050.19.2024 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr OP.0050.19.2024

Wójta Gminy Jabłonka

z dnia 15.03.2024 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023r.,poz.40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1,
pkt. 17 oraz art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 a i art. 19  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571), na podstawie uchwały Nr LXX/481/2023 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14. 11. 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdzam rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w przedmiocie zlecenia
    do realizacji zadania publicznego w roku 2024 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Środki publiczne w wysokości 125 000,00 zł zostały przyznane na zadanie publiczne

zgodnie z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w 2024 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowną umową.
  2. Podpisanie umowy odbędzie się w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, pokój nr 210.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi ds. Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr OP.0050.19.2024 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonka w 2024 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej