sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Konkurs profilaktyczny - "Bezpieczne wakacje"

Herb 2021Organizatorem konkursu - lokalnej kampanii edukacyjno-profilaktycznej zwanego dalej Konkursem - jest Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jabłonka oraz Gminny Zespół Pedagogów Szkolnych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

1. Zadaniem uczestnika konkursu „Bezpieczne wakacje” jest wykonanie pracy plastycznej, prezentującej; bezpieczne zachowania podczas wakacyjnego odpoczynku, promowanie odpowiedzialnej postawy podczas zabaw, podróży.

2. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką, pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp.

3. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac.

4. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi, czyli należy w nich uwzględnić poniższe kryteria zwane dalej regulaminem:

a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),

b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm,

c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy.

d) Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).

e) Treści przedstawione na pracy nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób oraz powszechnych norm społecznych.

f) Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

g) Zwieńczeniem Konkursu będzie wystawa lub zostanie stworzony plakat profilaktyczny ze złożonych prac. O terminie wystawy bądź publikacji plakatu profilaktycznego będziemy informować na stronie internetowej Gminy Jabłonka

h) Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na organizatora konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

i) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.

j) Najlepsze prace zostaną nagrodzone (akcesoria sportowe, szkolne, gry dydaktyczne).

k) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Klasy 0-III szkoły podstawowe

2. Klasy IV-VIII szkoły podstawowe


l) Pracę należy opisać na odwrocie w następujący sposób:
Imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz adres.

l) Prace należy składać w terminie do 12 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Jabłonka na dzienniku podawczym wraz z potrzebnymi dokumentami formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).