sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/246/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2013 r. -  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.01.2017 r. do 24.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka, w godzinach pracy Urzędu.W okresie wyłożenia projekt zmiany studium będzie ponadto udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonka: http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/Studium_Projekt.zip

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.02.2017  r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka, o godz. 10.00 Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt zmiany studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonka.

 

Wójt Gminy Jabłonka