sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

lawnicy 2023W dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych wybranych na kadencję 2020-2023. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ustalił liczbę ławników do wyboru przez Radę Gminy Jabłonka na kadencję 2024-2027, która wynosi:

 

 

 

 1. 2 ławników (w tym 1 ławnik do Sądu Pracy) do Sądu Rejonowego w Nowym Targu;
 2. 0 ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Przy wyborach na ławników mają zastosowanie przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawymz dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.).

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni, 
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ RADZIE GMINY:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć niżej wymienione dokumenty, a które to powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszty opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa,
 2. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.  

Rada Gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacje o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się
i sporządza na zasadach określonych w informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Kartę zgłoszenia oraz inne druki wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Gminy Jabłonka

ul. 3-go Maja 1 pok. 109, w godzinach pracy Urzędu; tel. 18 26 111 39.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Wyborów ławników Rada Gminy Jabłonka dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika